Lyrics

Ncebakazi Msomi has 3 posts

All the lyrics of the latest singer Ncebakazi Msomi

Uvukile [Live] - Ncebakazi Msomi

Yisabatha
Namhla nkosi
Yile mini yakho
Bayavuya abantu bakho
Ngale mini yakho
Yisabatha
Namhla
... See more

Gcobani [(Live)] - Ncebakazi Msomi

Gcobani kuYehova, mhlaba wonke
Khonzani uYehova ngomcobo
Nize ebusweni Bakhe
Ngeendanduluko
... See more

Ukufezwa Kwamadinga [Live] - Ncebakazi Msomi

Phakamis' ingcinga zethu
Moya oyingcwele
Sikhumbul' izenzo zakho
Sizishumayele
Leya mini wehla
... See more